حاکمیت بالینی

1391/3/24 0:0

چارچوبي که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود ايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي در خدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند.


تاریخ بروز رسانی:   25 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >